ประวัติชมรมช่างท้องถิ่นนราธิวาส

ชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

ประวัติชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

 

               ชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2547  โดยที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการชมรมขึ้นมาชุดหนึ่ง และคณะกรรมการได้เลือกนายอมาตย์  เปาะแย ในสมัยดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต. โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็นประธานชมรมช่างจังหวัดนราธิวาส โดยมีสมาชิก จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 90 แห่ง ก่อนที่จะเหลือ 89 แห่งในปัจจุบัน เนื่องจาก อบต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ ได้ยุบรวมกับ อบต.พร่อน

               และตลอดหลายปีที่ผ่านมา ชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ของสมาชิกชมรม และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาคราชการ ๆ และยังได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ความช่วยเหลือ สมาชิกชมรมฯ และครองครัวของสมาชิกฯ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งภายในจังหวัดนราธิวาส และอีก 4 จังหวัดภาคใต้ ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้ชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสมีความเข้มแข็ง เป็นที่รู้จักในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง

            และเมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2556 ชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสได้มีการประชุมประจำปี 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วไป ในรอบปีที่ผ่านมาของชมรมฯ  แจ้งรายรับ - รายจ่ายของชมรมในรอบปีที่ผ่านมา และสถานะการเงินในปัจจุบัน  และคัดเลือกคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้หมดวาระ ซึ่งผลการคัดเลือกที่ประชุมได้มีมติ เลือก นายสายันต์  กองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ และได้คัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด จำนวน 28 คน ประกอบด้วย ที่ปรึกษาชมรมฯ จำนวน 4 คน รองประธานชมรม ฯ 2 คน และเหรัญญิก 1 คน เลขานุการ 1 คน  และคณะกรรมการตัวแทนอำเภอแต่ละอำเภออีก 13 คน และตัวแทนรุ่นที่ได้รับการบรรจุอีก 7 คน ทั้งหมด 28 คน รวมกับประธานชมรมฯ 1 คน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 คน

  

 

ตราชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

                 

ความหมาย

รูป เรือกอและ เป็น สัญลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส ส่วนหัวค้อน ลูกดิ่ง  เป็นสัญลักษณ์ของช่าง เมื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว คือ ชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

สีของชมรม

 แดงเลือดนก เป็นสีของช่างก่อสร้าง